@todayshow tweets related to: Miami, Todayinmiami, Fridayfieldtrip

TODAY  Twitter

Thank you Miami for a wonderful morning! #TODAYinMiami #FridayFieldTrip

TODAY  Twitter

See what's Trending Now for @todayshow

See All Trending »
x
TODAY

Follow @todayshow on Twitter